Algemene informatie

Kwaliteit | Ik ben opgeleid als Gezondheidszorgpsycholoog en daarmee opgenomen in de wet BIG (wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit betekent dat ik voldoe aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.

Mindseads beschikt tevens over een goedgekeurd  kwaliteitsstatuut.  Een kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet zorg te mogen bieden.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) en werk volgens de richtlijnen en beroepscode voor psychologen.

Klachten | Mindseads streeft ernaar om de gesprekken zo goed mogelijk te laten aansluiten bij jouw behoefte en vraag. Indien dit niet het geval is of je hebt klachten, voel je dan vrij dit met mij te bespreken. Dan kunnen we samen tot een oplossing komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de klachtenregeling van de NVGzP. 

Algemene voorwaarden

  1. Privacy | Alle informatie die je met mij deelt behandel ik vertrouwelijk. Het verstrekken van informatie aan derden gebeurt alleen met jouw toestemming. Mindseads is wettelijk verplicht een dossier van de behandeling aan te leggen, waarin gegevens over diagnostiek en  aantekeningen van de gesprekken worden bewaard. Alleen de betrokken behandelaar heeft inzicht in het dossier. Je hebt er recht op jouw gegevens in te zien. De bewaartermijn voor dossiers is 15 jaar. Zie voor meer informatie: privacyverklaring.
  2. Verantwoordelijkheid | a. Mindseads kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eindresultaat van de behandeling. b. Mindseads is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade opgelopen tijdens het wandelen. c. Je bent zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden je verzekeringsmaatschappij hanteert.
  3. Indicatie | Mindseads streeft ernaar passende zorg te bieden en heeft hiermee het recht een sessie of behandeling te weigeren indien jouw problematiek of hulpbehoefte niet aansluit bij de diensten van Mindseads.
  4. Betaling | Na iedere sessie ontvang je een factuur per mail. Mindseads hanteert een betalingstermijn van 10 dagen. Mindseads heeft het recht de behandeling op te schorten dan wel te beëindigen tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
  5. Declaratie | Bij vergoeding door je zorgverzekeraar ontvang je aan het eind van het traject een declaratienota. Hierin worden een beperkt aantal gegevens verstrekt die nodig zijn om vergoeding te verkrijgen. Deze kun je, samen met een kopie van de verwijsbrief van je huisarts, indienen bij je zorgverzekeraar ter vergoeding.
  6. Afspraak annuleren | Als je door omstandigheden verhinderd bent, meld dit dan uiterlijk 24 uur van te voren. Daarna wordt een halve sessie in rekening gebracht.
  7. Behandelinformatie | Alle zorgverleners in de GGZ zijn verplicht om enkele geanonimiseerde gegevens over afgesloten behandeltrajecten aan het landelijk DBC Informatie Systeem (DIS) te leveren.  Dit geldt ook voor de effectiviteit van de behandeling (ROM). De uitkomsten van de voor- en nameting worden anoniem in een centrale database ingevoerd en verwerkt. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de zorg en om zorgverleners met elkaar te kunnen vergelijken. Als je hier bezwaar tegen hebt, leggen we dit aanvang van de behandeling schriftelijk vast.
  8. Achterwacht en crisis | Tijdens vakantie of ziekte zorgt Mindseads voor een achterwacht. Dit is een ervaren GZ-psycholoog. Mindseads heeft geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisdienst. In crisissituaties adviseer ik je contact op te nemen met je huisarts of huisartsenpost.
  9. Nederlands recht | Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  10. Van toepassing verklaring | Indien je dienstverlening van Mindseads afneemt, ga je akkoord met deze voorwaarden.